Veleposlaništvo RS Kairo /Konzularne informacije /slovenski državljani v tujini /

Slovenski državljani v tujini - pomembne informacije

Vse slovenske državljane, ki se nahajajo v tujini, obveščamo, da sta v letu 2017 stopila v veljavo dva zakona, ki natančneje in striktneje obravnavata status državljanov Republike Slovenije v tujini.

1. Zakon o prijavi prebivališča - prijava in sprememba stalnega in začasnega naslova v tujini

Stalni naslov v tujini zamenjuje odjavo stalnega prebivališča v tujino. Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v RS ali stalni naslov v tujini, ne pa oba hkrati. Tujec ima lahko stalni naslov v tujini samo, če ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje v RS. 

Definicija stalnega naslova v tujini je podana v 7. točki 2. člena ZPPreb-1. Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno oziroma naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini. Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa imajo to pristojnost tudi vsa diplomatska predstavništva ali konzulati RS. Prijava stalnega naslova v tujini je mogoča tudi preko portala e-uprava, z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.

Prijavna obveznost izhaja iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena. Stalni naslov v tujini mora prijaviti s stalnim prebivališčem v RS, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo (vnaprej datiran dogodek). Pri tem zakon ne postavlja časovne omejitve koliko prej je lahko odhod javljen.

Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini, in sicer v roku 15 dni od spremembe. Kot sprememba se šteje dejanska selitev v tujini, kakor tudi sprememba, ki je posledica tehničnega dogodka, kot je npr. uvedba uličnega sistema, sprememba imena ulice itd..

K prijavi stalnega naslova v tujini so zavezani tudi državljani in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki so že v tujini, pa še nimajo prijavljenega stalnega naslova v tujini.

Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja RS. Posameznik s stalnim prebivališčem v RS ima lahko začasen naslov v tujini, ne more pa imeti hkrati stalnega naslova v tujini in začasnega naslova v tujini (v tujini je lahko zgolj stalno ali začasno) kakor ne more imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v RS in začasnega naslova v tujini.

Definicija začasnega naslova v tujini je podana v 7. točki 2. člena ZPPreb-1. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Šesti odstavek 14. člena določa, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štiri leta. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja RS, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13.8.2020. 

Za prijavo odjavo začasnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa imajo to pristojnost tudi vsa diplomatska predstavništva ali konzulati RS (prvi in peti odstavek 4. člen ZPPreb-1).

Prijavna obveznost izhaja iz petega odstavka 10. člena. Začasni naslov mora prijaviti, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov.

Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini (zaradi selitve ali zaradi spremembe administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice) v 15 dneh od spremembe.

Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo (vnaprej datiran dogodek). Pri tem zakon ne postavlja časovne omejitve koliko prej je lahko odhod javljen.

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik. Ob tem se smiselno uporablja določba zakona, ki ureja primere, ko soglasje ni potrebno. 

2. Zakon, ki predpisuje državljanom, da sporočijo bančne račune v tujini:

informacija Finančne Uprave RS