Veleposlaništvo RS Kairo /Konzularne informacije /informacije o schengenskih vizumih /

I. POMEMBNE INFORMACIJE

Splošne informacije o vstopu v Republiko Slovenijo in prebivanju v Republiki Sloveniji

II. KDO LAHKO ZAPROSI ZA VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE NA VELEPOSLANIŠTVU SLOVENIJE V KAIRU:

1. Rezidenti Egipta lahko zaprosijo za vizum na veleposlaništvu RS v Kairu.

2. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija NIMA svojega veleposlaništva ali sklenjenega zastopanja v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, lahko zaprosijo za schengenski vizum izdan s strani Slovenije na kateremkoli slovenskem veleposlaništvu, tudi na veleposlaništvu RS v Kairu.

3. Državljani (in rezidenti) tretjih držav, kjer Slovenija ima urejeno zastopanje v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, MORAJO zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice. Seznam veleposlaništev schengenskih držav, ki zastopajo RS v vizumskem postopku najdete tukaj. Za podrobnejše informacije: seznam konzularne prisotnosti in dogovorjenih zastopanj držav članic

Zastopanje je omejeno za vizumske postopke za kratkoročne vizume tipa C. Nacionalni vizum tipa D (za združitev družine, ipd.) in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvo RS.

III.  VIZUMSKI POSTOPEK ZA VIZUME C NA VELEPOSLANIŠTVU SLOVENIJE V KAIRU

Uradne ure konzularnega oddelka Veleposlaništva Republike Slovenije v Kairu so v nedeljo, torek in četrtek od 9h do 12h ter v torek od 14h-16h. Za predajo vizumske vloge ni potrebno naročanje. Veleposlaništvo ne more sprejeti vizumskih vlog ali dokumentov izven uradnih konzularnih ur.

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (šteto od dneva predložitve popolne dokumentacije) in ne več kot šest mesecev pred začetkom načrtovanega obiska.

Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu. Prosilcem nad 12 let starosti se zajamejo prstni odtisi. Za naslednje vizumske vloge v obdobju 5 let se lahko prstni odtisi pridobijo iz informacijskega sistema VIS, v kolikor ne obstaja utemeljen dvom v identiteto prosilca.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu.

Če v vizumski vlogi manjkajo dokumenti, prosilec prejme obvestilo o manjkajočih dokumentih in rok za dopolnitev vizumske vloge (običajno do 8 dni).

Vizumski postopek na veleposlaništvu RS v Kairu (v kolikor so bili predloženi vsi dokumenti) traja 15 dni, izjemoma tudi dlje. Informacije o vizumskih postopkih v teku je mogoče pridobiti po telefonu (+20 2 3749 8171) ali elektronski pošti ( sloembassy.cairo(at)gov.si ).

IV. ZAHTEVE IN DOKUMENTACIJA ZA VIZUMSKI POSTOPEK

Seznam dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum za kratkoročno bivanje v Egiptu, je:

1. Potni list
Original in kopija potnega lista - sedanjega in prejšnjih za obdobje zadnjih 7 let. Kopije biometrične strani podatkov in vseh ne-praznih strani.

Pomembno: Veljavni potni list mora biti izdan v zadnjih desetih letih in mora vsebovati vsaj dve prosti strani. Potni list mora biti veljaven vsaj še 3 mesece po vrnitvi z načrtovanega potovanja.

2. Fotografija
Ena biometrična fotografija (s svetlim ozadjem), ki ne sme biti starejša od šestih mesecev. Priporočila glede zahtevanih standardov fotografije najdete tukaj

3. Zajem prstnih odtisov
Ob podaji vizumske vloge se prosilcem za vizum zajame deset prstnih odtisov. Zajema prstnih odtisov so oproščene:
– osebe do dopolnjenega 12. leta starosti;
– osebe, katerih prstnih odtisov fizično ni mogoče zajeti; in
– osebe, katerih prstni odtisi so bili v preteklih 59 mesecih že zajeti v postopku za izdajo schengenskega vizuma.

4. Potovalno zdravstveno zavarovanje
Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije celotno obdobje načrtovanega bivanja in je veljavno za vse schengenske države. Kritje mora zajemati vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo, nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali smrti med bivanjem. Najnižje kritje mora biti 30.000 EUR. Neizčrpen seznam priporočenih zavarovalnic v Egiptu.

5. Obrazec vizumske vloge
En izpolnjen in podpisan obrazec vizumske vloge. Obrazec je na voljo TUKAJ

6. Vizumska taksa
Plačilo takse za vizumsko vlogo, ki znaša 80 EUR (za prosilce, starejše od 12 let) oziroma 40 EUR (za prosilce v starosti 6 - 12 let). V primeru prosilcev, ki so mlajši od 6 let, je vizumska taksa GRATIS. Takso je mogoče vplačati tudi v valutah EGP in USD, glede na aktualne menjalne tečaje. Taksa se ne povrne v primeru zavrnitve ali umika vizumske vloge.

7. Spremni dokumenti
Seznam dokazil, ki jih predložijo prosilci za izdajo vizuma v Egiptu, je naveden spodaj.

8. Jezik
Vsi zahtevani dokumenti morajo biti prevedeni v jezik države, kamor prosilec potuje – torej v slovenščino ali v angleški jezik.

Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum za kratkoročno bivanje v Egiptu:

1. Obvezne informacije, ki jih morajo predložiti vsi prosilci za vizum

1.1. Potrdilo o preteklih potovanjih
Za potnike, ki v šengensko območje potujejo prvič, ali v primeru izgube potnega lista: potrdilo o preteklih potovanjih (t.i. Mogama potrdilo), ki zajema zadnjih sedem let.

1.2. Potrdilo o rezervaciji
Rezervacija povratnega potovanja. Za začetek postopka zadošča rezervacija, letalsko vozovnico pa prosilec kupi šele ob koncu vizumskega postopka oz. ko je vizum izdan.
Dokazilo o nastanitvi.

1.3. Namen potovanja
Dokument, ki potrjuje namen bivanja. Več informacij je navedenih v nadaljevanju.

1.4. Plačilna sposobnost
Kopije in prevodi izvirnih bančnih izpiskov za zadnjih šest mesecev. Če prosilec nima bančnega računa, je treba predložiti dokazilo o drugih sredstvih.

1.5. Dokument, ki ga morajo predložiti zaposleni
Potrdilo o zaposlitvi, v katerem so navedeni datum zaposlitve, položaj v podjetju in višina plače.

1.6. Dokument, ki ga morajo predložiti lastniki podjetij
Izvirnik poslovnega registra in dohodninskega obrazca.

1.7. Dokument, ki ga morajo predložiti učenci, dijaki in študentje
Potrdilo o šolanju ali študiju.

1.8. Dokument, ki ga morajo predložiti mladoletniki (ne velja v primeru šolskih potovanj ali potovanj športnega kluba):
– če mladoletnik potuje brez zakonitega skrbnika: soglasje osebe s starševsko avtoriteto (obeh staršev) ali zakonitega skrbnika se zagotovi prek notarsko overjenega potrdila ali obrazca, podpisanega v prostorih konzulata;
– če mladoletnik potuje z enim od zakonitih skrbnikov: soglasje osebe s starševsko avtoriteto (staršev, ki ne potujejo z mladoletnim otrokom) ali zakonitega skrbnika se zagotovi prek notarsko overjenega potrdila ali obrazca, podpisanega v prostorih konzulata.

2. Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci, ki potujejo iz turističnih razlogov:

2.1. Če je prosilec zaposlen: potrdilo o odobrenem dopustu (lahko v okviru potrdila o zaposlitvi).

2.2. V primeru obiska več kot ene države članice je treba predložiti načrt potovanja.

2.3. Online potrditve hotelskih rezervacij (npr. booking.com in podobni spletni servisi) niso sprejete kot ustrezno dokazilo o nastanitvi. Prosilec mora vlogi priložiti potrdilo o rezervaciji, izdano neposredno s strani hotela v Sloveniji, ki vsebuje tudi polno ime osebe, ki potrjuje rezervacijo.

3. Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci, ki potujejo iz poslovnih razlogov:
3.1. Vabilo – Garantno pismo ali povabilno pismo
Garantno pismo podjetja, ki je prosilca povabilo. Garantno pismo je dostopno TUKAJ. Garantno pismo mora biti overjeno na upravni enoti. Če gostitelj ne krije stroškov bivanja tujca/ne zagotavlja nastanitve tujca, in ima slednji zadostna sredstva za preživljanje, lahko predloži povabilno pismo. Povabilno pismo mora vsebovali izjavo gostitelja, da bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu in morebitne stroške odstranitve tujca iz države. Poleg tega mora povabilno pismo vsebovati podatke o tujcu in gostitelju ter druge podatke, potrebne za odločanje. Vzorec povabilnega pisma je dostopen TUKAJ. Tudi povabilno pismo upravne enote vpišejo v evidenco overitev. 

3.2. Informacije, ki jih mora predložiti povabljena oseba:
Kopija registra ali dohodninskega obrazca podjetja, katerega (so)lastnik ali direktor je povabljena oseba.
Uradno pismo podjetja , v katerem je zaposlena povabljena oseba, z žigom in podpisom, na katerem so jasno navedeni naslednji podatki:
– polni naslov in kontaktne osebe podjetja,
– ime in položaj potrjevalca,
– ime, položaj, plača in delovna doba prosilca (po potrebi),
– namen obiska,
– vrsta pogodbe o zaposlitvi,
– oseba ali subjekt, ki bo kril stroške potovanja in bivanja prosilca.

4. Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci, ki potujejo zaradi obiska družine/prijateljev:
Garantno pismo
izda oseba, ki je prosilca povabila na obisk. Garantno pismo je dostopno TUKAJ. Garantno pismo mora biti overjeno na upravni enoti. Če gostitelj ne krije stroškov bivanja tujca/ne zagotavlja nastanitve tujca, in ima slednji zadostna sredstva za preživljanje, lahko predloži povabilno pismo. Povabilno pismo mora vsebovali izjavo gostitelja, da bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu in morebitne stroške odstranitve tujca iz države. Poleg tega mora povabilno pismo vsebovati podatke o tujcu in gostitelju ter druge podatke, potrebne za odločanje. Vzorec povabilnega pisma je dostopen TUKAJ. Tudi povabilno pismo upravne enote vpišejo v evidenco overitev.

5. Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci, ki potujejo iz zdravstvenih razlogov:

5.1. Potrdilo zdravnika (določenega s strani konzulata) in/ali zdravstvene ustanove:
– v potrdilu morata biti navedeni zdravstvena anamneza bolnika in vrsta potrebnega zdravljenja.

5.2. Uradni dokument zdravstvene ustanove prejemnice:
–  dokument mora potrjevati, da ustanova lahko izvaja posebno zdravljenje in da bo pacient ustrezno sprejet.

5.3. Dokazilo o urejenem financiranju zdravljenja

5.4. Morebitna druga korespondenca med zdravnikom, ki je prosilca napotil na zdravljenje, in zdravstveno ustanovo, v katero bo sprejet, če je na voljo.

6. Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci, ki potujejo zaradi udeležbe na kulturnih/športnih dogodkih:

6.1. Za mladoletnike:
študentska izkaznica in izvirnik dopisa šole, v katerem so navedeni naslednji podatki: polni naslov in telefonska številka šole, dovoljenje za odsotnost ter ime in položaj osebe, ki je dala dovoljenje.

6.2. Mladoletniki, ki potujejo sami: glej točko 1.8.

6.3. Izvirnik vabila organizatorja dogodka v namembni državi – garantno pismo
Garantno pismo organizatorja, ki je prosilca povabilo. Garantno pismo je dostopno TUKAJ. Garantno pismo mora biti overjeno na upravni enoti. Če gostitelj ne krije stroškov bivanja tujca/ne zagotavlja nastanitve tujca, in ima slednji zadostna sredstva za preživljanje, lahko predloži povabilno pismo. Povabilno pismo mora vsebovali izjavo gostitelja, da bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu in morebitne stroške odstranitve tujca iz države. Poleg tega mora povabilno pismo vsebovati podatke o tujcu in gostitelju ter druge podatke, potrebne za odločanje. Vzorec povabilnega pisma je dostopen TUKAJ. Tudi povabilno pismo upravne enote vpišejo v evidenco overitev.

6.4. Po potrebi: dopis ustanove, ki je zadevnega prosilca napotila (oz. dokazilo o članstvu v kulturni oz. športni ustanovi).

V. POSEBNE OLAJŠAVE ZA DRUŽINSKE ČLANE DRŽAVLJANOV EU, ZA KATERE SE UPORABLJA DIREKTIVA 2004/38

1.1. Vizumski postopek je za prosilce, za katere se uporablja Direktiva 2004/38, brezplačen. Da bi prosilec dokazal svojo pravico do pridobitve vstopnega vizuma na podlagi Direktive 2004/38, mora dokazati, da se zanj uporablja Direktiva.  

1.2. Vrste izdanih vizumov
V skladu s členom 5(2) Direktive 2004/38 se lahko od državljanov tretje države, ki so družinski člani državljana EU, v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001 zahteva samo vstopni vizum. 

1.3. Čas obravnave vlog
Vizum je treba izdati v čim krajšem času in po skrajšanem postopku, pri čemer morajo postopki, ki so jih vzpostavile države članice (vključno z morebitnimi zunanjimi izvajalci), omogočati razlikovanje med pravicami državljana tretje države, ki je družinski član državljana EU, in pravicami drugih državljanov tretje države. Državljana tretje države, ki je družinski član državljana EU, je treba obravnavati ugodneje kot druge državljane tretje države. 

Čas obravnave vloge za vizum, ki jo odda državljan tretje države, ki je družinski član državljana EU, zajet v Direktivi 2004/38, lahko le izjemoma presega 15 dni in mora biti v takem primeru ustrezno utemeljen.

1.4. Spremni dokumenti
Prosilec svojo upravičenost do obravnave v skladu z določbami Direktive 2004/38 dokaže s predložitvijo dokumentov, ki dokazujejo, da:
a) pravice prosilca za vizum izhajajo iz statusa določenega državljana EU;
b) je prosilec za vizum družinski član (npr. poročni ali rojstni list, dokazilo o statusu vzdrževanega družinskega člana, resnih zdravstvenih razlogih, trajnosti partnerske zveze ipd.) tega državljana EU; in
c) prosilec za vizum spremlja tega državljana EU ali se mu pridruži (npr. potrdilo, da državljan EU že prebiva v državi članici gostiteljici, ali potrdilo, da bo državljan EU potoval v državo članico gostiteljico).

1.5. Dokazno breme
Dokazno breme prosilca v okviru vloge za vizum na podlagi Direktive 2004/38 je dvojno. Kot prvo mora prosilec za vizum dokazati, da se zanj uporablja Direktiva. Poleg tega mora v podporo svoji vlogi predložiti v prejšnjem odstavku navedena dokumentarna dokazila.
Če ustreznih dokazil ne predloži, lahko konzulat sklene, da prosilec ni upravičen do posebne obravnave na podlagi Direktive.

VI. ZAVRNITEV IZDAJE VIZUMA IN MOŽNOST PRITOŽBE

V primeru zavrnitve izdaje vizuma prosilcu konzulat izpolni standardni obrazec za uradno obveščanje o zavrnitvi izdaje vizuma in obrazložitev odločitve, na katerem navede razlog(e) za zavrnitev, in ga izroči zadevnemu državljanu tretje države.

Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), Uradni list Evropske unije št. L 243/52 z dne 15.09.2009 možnost pritožbe. V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011, ZTuj-2)  je pritožba možna v roku 8 dni po prejemu obvestila o zavrnitvi izdaje / razveljavitvi / preklicu vizuma. Pritožba se v pisni obliki in v slovenskem jeziku vloži na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Kairu. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR (tarifna št. 63, Zakon o upravnih taksah, ZUT-H, UL RS, št. 88/10). O pritožbi odloča Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

VII. DODATNE INFORMACIJE

Schengenske vizume izdajajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta,  Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica in Švedska.

Če nameravajo državljani tretjih držav obiskati samo eno schengensko državo, morate za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu te države članice. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova glavna namembna država. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, od katerih ni nobena njihova glavna namembna država, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova prva točka vstopa.

Vizum sam po sebi tujcu ne omogoča vstopa v državo. Če so se spremenila dejstva, na podlagi katerih je bil vizum izdan, lahko mejni organi zavrnejo vstop in vizum razveljavijo. Vizum je lahko razveljavljen tudi, če se naknadno izkaže, da so bili v postopku izdaje vizuma posredovani napačni podatki ali zamolčana pomembna dejstva.

Imetnik vstopnega vizuma mora v roku 3 dni po prihodu v Slovenijo prijaviti obisk na pristojni policijski postaji. Tega mu ni potrebno storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto tujca dolžna storiti prijavna služba.

Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom za katerega je vizum prejel. Ozemlje Republike Slovenije mora zapustiti pred potekom veljavnosti vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.

Seznam tretjih držav, katerih državljani ali določene kategorije državljanov so predmet predhodnega postopka konzultacij in informiranja med državami članicami Schengena: Annex 16

Seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji:
Na podlagi 41. člena Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.12.2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in 58. člena Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12.06.2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega invofrmacijskega sistema (SIS II) v povezavi s 30. ter 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list Republike Slovenije št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo) ima vsaka oseba pravico zahtevati od nadzornih organov držav pogodbenic, da preverijo podatke, ki se nanašajo nanje in so vneseni v SIS. Vsakdo ima pravico do popravka vsebinsko netočnih podatkov ali izbrisa nezakonito vnešenih podatkov o sebi v SIS. Zahteva za vpogled se lahko zavrne, če je to nujno zaradi izvedbe ukrepa ali zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb in v vsakem primeru v času trajanja ukrepa prikritega evidentiranja. Na primer: oseba, ki se jo išče za aretacijo v Schengenski državi, ne bi smela vnaprej presojati tveganja aretacije pri prečkanju meje. Ustna potrdila in informacije so v Sloveniji brezplačne, za ostalo pa se lahko zaračuna le materialne stroške, po vnaprej določenem ceniku. Zahtevo za vpogled v osebne podatke o sebi v SIS in zahtevo za popravek napačnih ali izbris nezakonitih osebnih podatkov o sebi v SIS lahko vsakdo vloži pri pristojnemu organu katerekoli države na območju pogodbenic SIS (v Republiki Sloveniji je pristojen organ Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIA/EUROPE, email: uit(at)policija.si). Zahtevo za vpogled, popravek ali izbris se lahko vloži kadarkoli. Policija pa mora omogočiti vpogled ali odgovoriti glede popravka napačnih oziroma izbrisa nezakonitih osebnih podatkov v roku 15 dni. Obrazec vloge za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji se nahaja tukaj.

Spletna stran Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si